Actievoorwaarden voor de online actie van SKIL

1. Basisinformatie

Deze online actie wordt georganiseerd door SKIL BV, Konijnenberg 62, 4825 BD Breda, Nederland (hierna ‘SKIL’ genoemd).

Met diens deelname stemt de deelnemer in met de hieronder beschreven voorwaarden.

2. Deelname
Gerechtigd tot het deelnemen aan de actie zijn:

Personen van 18 jaar of ouder die inwoner zijn van

  • Nederland
  • België
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Italië
  • Oostenrijk
  • Spanje

Werknemers van SKIL zijn uitgesloten van deelname.

De actie gaat van start op 12-03-2018 09:00 (CET) en eindigt op 29-03-2018 23:59 (CEST). Elke deelnemer kan slechts één keer en alleen onder zijn of haar eigen naam en e-mailadres aan de actie deelnemen.

Deelnemers geven op de website van SKIL antwoord op de vraag ‘Uit hoeveel schroeven bestaat het kunstwerk ‘I’m Letting Go’? Onder alle inzendingen die voldoen aan de actievoorwaarden worden 15 prijswinnaars bepaald. Uiterlijk 12-4-2018 worden de winnaars bepaald o.b.v. het ingevoerde antwoord. Alleen numerieke antwoorden zijn geldig, antwoorden waarbij het aantal schroeven is uitgeschreven worden niet geaccepteerd. Indien eenzelfde aantal schroeven, of een even groot verschil met het juiste aantal schroeven, meerdere keren voorkomt, dan wint het antwoord dat als eerste is ingevoerd op de website van SKIL.

De uiteindelijke internationale top 15 wordt beloond in de vorm van vooraf bepaalde prijzen. De 15 deelnemers die een antwoord hebben gegeven dat het dichtste bij het juiste aantal schroeven zit voor 29-03-2018 23:59 (CEST) winnen een prijs. De prijzen staan ook weergegeven op de website van SKIL.

SKIL stelt de volgende prijzen ter beschikking:

Hoofdprijs: een zelfportret van 12” bij 12” (ongeveer 30 bij 30 centimeter) gemaakt van schroeven t.w.v. € 7.000,-* + SKIL gereedschapspakket (bestaande uit SKIL 2461 accuboormachine, SKIL 7226 multischuurmachine, SKIL 4600 combinatie van recipro- en decoupeerzaag, SKIL 1480 multitool en SKIL 0320 bouwlamp)

2e prijs: SKIL gereedschapspakket (bestaande uit SKIL 2461 accuboormachine, SKIL 7226 multischuurmachine, SKIL 4600 combinatie van recipro- en decoupeerzaag, SKIL 1480 multitool en SKIL 0320 bouwlamp)

3e prijs: SKIL gereedschapspakket (bestaande uit SKIL 2461 accuboormachine, SKIL 7226 multischuurmachine en SKIL 4600 combinatie van recipro- en decoupeerzaag)

4e t/m 15e prijs: SKIL 2461 accuboormachine

*Dit zelfportret wordt gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Andrew Meyers in opdracht van SKIL. Na afloop van de actie wordt de winnaar gevraagd om een foto van zichzelf toe te sturen. Deze foto wordt via SKIL gedeeld met Andrew Meyers. Hij zal o.b.v. de foto een portret maken van schroeven.

SKIL behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer SKIL van mening is dat de deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen. Deelnemers die vals spelen, misbruik maken van de wedstrijd, misleiden of bedriegen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van voormelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement schenden, worden uitgesloten van deelname en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.

In het geval een deelnemer een prijs wint, zal hij of zij hiervan uiterlijk 12-4-2018 via e-mail op de hoogte worden gesteld via het door de deelnemer op het internetformulier opgegeven e-mailadres. De uitslag die door SKIL wordt gecommuniceerd is bindend en daarover wordt niet gecorrespondeerd. De namen van de winnaars, en het land waar deze winnaars vandaan komen, worden bekendgemaakt op de website van SKIL.

De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. In geval van weigering of het niet aanvaarden van prijzen of de aan de prijzen verbonden voorwaarden, behoudt SKIL zich het recht voor de prijzen niet uit te keren.

De winnaar kan tot drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op een gewonnen prijs, waarna dit recht komt te vervallen.

SKIL wijst deelnemers op het feit dat het winnen van een prijs kan resulteren in extra heffing van belastingen, waaronder inkomsten- of schenkingsbelasting. De deelnemer, en niet SKIL, zal voor de aanmelding en betaling hiervan verantwoordelijk zijn.

De kosten voor het gebruik van Internet c.q. de vereiste verbindingskosten van de deelnemer in verband met deze actie komen voor rekening van de deelnemer aan de actie.

SKIL is verantwoordelijk voor het bezorgen van de gewonnen prijzen en draagt zorg voor de bijhorende kosten.

3. Aansprakelijkheid

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op deelname aan de online actie die SKIL organiseert. Indien het als gevolg van technische storingen of fouten niet mogelijk zou zijn de website van SKIL en het voor deelname aan de actie benodigde internetformulier te bereiken, kan SKIL in geen geval aansprakelijk worden gehouden.

SKIL is jegens de deelnemers slechts aansprakelijk voor de aantoonbare en directe schade die voortkomt uit een opzettelijke of grof nalatige schending van contractuele verplichtingen door SKIL, evenals bij schade aan lijf, leven en gezondheid.

Indien geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van SKIL uitgesloten. Een eventueel bestaande aansprakelijkheid van SKIL volgens het productaansprakelijkheidsrecht wordt hierdoor niet aangetast. De hier vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij opzet of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of agenten van SKIL voor handelingen die zij in het kader van deze actie uitvoeren. Daar waar op grond van de vermelde bepalingen aansprakelijkheid van SKIL uitgesloten is, geldt dat ook voor een persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van SKIL die belast zijn met de uitvoering van de online actie.

4. Geldigheid van deze voorwaarden

SKIL behoudt het recht voor om alle voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Wanneer u aan de actie deelneemt, gelden steeds de meest recente actievoorwaarden en de aanvullingen daarop. Om deze reden dient u in uw eigen belang de SKIL website en de actievoorwaarden te raadplegen alvorens u deelneemt aan de actie.

Op alle voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda (NL) is bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd om over geschillen te oordelen.

Indien afzonderlijke voorwaarden van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van deelnemers worden uitsluitend door SKIL in het kader van de desbetreffende bepalingen inzake – in het bijzonder elektronische – gegevensbescherming verzameld, verwerkt en gebruikt. Tot de persoonlijke gegevens behoren in het bijzonder de naam, het land, het e-mailadres en het feit van deelname aan de actie. Deze data wordt opgeslagen bij SKIL BV, Konijnenberg 62, 4825 BD Breda, Nederland en wordt alleen gebruikt voor de implementatie en verwerking van de wedstrijd, dat wil zeggen om contact op te nemen met de winnaars. De contactgegevens die door deelnemers op het internetformulier worden vermeld, worden uitsluitend voor kennisgeving van het verloop van de actie of het afwikkelen van de prijstoekenning gebruikt. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden en worden 6 maanden na afloop van de actie verwijderd.

6. Contact

Alle communicatie betreffende deze online actie kan worden gestuurd naar cs@skil.nl.